Årsregnskapet er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et offentlig dokument. Det vil si at hvem som helst kan bestille en kopi av regnskapet. Alle regnskapspliktige må årlig levere årsregnskap med noter (dvs pålagte forklaringer til regnskapet) og årsberegning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Fristen er 31. august ved levering via Altinn.no.