Alle personlige aksjeeiere får redusert skattepliktig utbytte eller gevinst ved salg av aksjer med et beløp tilsvarende skjermingsfradraget. Skjermingsfradraget regnes ut etter en skjermingsrente (fastsettes årlig av Skatteetaten, for 2010 er den 1,6%) ganget med aksjenes inngangsverdi (det du betalte for aksjene). Dersom skjermingsfradraget ikke benyttes ett år mister du det ikke, men det framføres til fradrag mot senere års gevinster eller utbytte (fra samme aksje).