Tjenestereiser er pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter. Reiser som utføres som en fast del av arbeidet er ikke tjenestereise men yrkesreiser.